Olimpiada Znajomości Afryki

afrykaOlimpiada Znajomości Afryki odbywa się rokrocznie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim. Przeczytaj uważnie informacje znajdujące się pod poniższym linkiem:
http://www.olimpiada.uksw.edu.pl.
Jeśli jesteś zainteresowany/a, skontaktuj się z s. Lucyną.

Cele edukacyjne:
Kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.
Zagadnienia:
1) Rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej.
2) Fundamenty Afryki; jedność i różnorodność; przemiany ideowe.
3) Kształtowanie się narodów Afryki; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty wewnątrz państwowe.
4) Wielokulturowość w dziejach Afryki; współistnienie religii i wyznań; znaczenie kościoła katolickiego – wkład polskich misjonarzy.
5) Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce.
6) Nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie afrykańskim.
Umiejętności:
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.
CEL OLIMPIADY
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.