Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja III

Projekt „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja III” nr RPMP.10.01.04-12-0114/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu fizyki, matematyki, geografii oraz języków obcych nowożytnych: angielskiego i niemieckiego uczniów ZSO w Myślenicach i w zakresie j. angielskiego uczniów ZSTE w Myślenicach oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

2. Grupę docelową projektu stanowi 83 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którzy wykazują szczególne, ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotami, których dotyczą założenia projektu oraz odznaczają się wysokimi wynikami w nauce tych przedmiotów. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach oraz w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

3.W ramach projektu, w roku szkolnym 2018/19 przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

2) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym: fizyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

3) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

4) zajęcia on – line (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

5) koła naukowe (dla uczniów ZSO w Myślenicach) z: matematyki, fizyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i geografii (po 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.);

6) zajęcia on – line (dla uczniów ZSTE w Myślenicach) z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

7) koło naukowe (dla uczniów ZSTE w Myślenicach) z: j. angielskiego (po 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.);

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie nabycie przez 70 uczniów kompetencji w jednym z obszarów kluczowych: fizyka, matematyka, geografia, j. angielski i j. niemiecki.

Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu – we wszystkich formach wsparcia: zajęciach on-line i kołach naukowych będą realizowane na podstawie i zgodnie z scenariuszami wypracowanymi w ramach projektu koordynacyjnego.

Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze tematycznym.

Wartość projektu: 79 217,50 zł

Dofinansowane projektu z UE: 67 334, 87 zł

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia (plik Word) (plik PDF)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik Word) (plik PDF)

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (plik Word) (plik PDF)